Pare en Bluetooth-lydenhet i Windows (2023)

Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Mer...Mindre

Du kan pare alle typer Bluetooth-enheter med PC-en, blant annet tastaturer, mus, telefoner, høyttalere og mye mer. Hvis du vil gjøre dette, må PC-en ha Bluetooth. Noen PC-er, som for eksempel bærbare datamaskiner, har integrert Bluetooth. Hvis PC-en ikke har det, kan du koble en USB-Bluetooth-adapter til USB-porten på PC-en for å få det.

Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows 7

Før du begynner, må du kontrollere at den Windows 11 PC-en støtter Bluetooth. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer, kan du se Løse Bluetooth-problemer i Windows. Hvis du trenger hjelp til å legge til en enhet uten Bluetooth-funksjoner, kan du se Legge til en enhet på en Windows-PC.

Aktivere Bluetooth

Når du har kontrollert at Windows 11 PC-en støtter Bluetooth, må du aktivere den. Slik gjør du det:

 • I Innstillinger:Velg Start > Innstillinger > Bluetooth-& enheter , og aktiver deretter Bluetooth .

 • I hurtiginnstillinger:Hvis du vil finne hurtiginnstillingen for Bluetooth, velger du ikonene nettverk, lyd eller batteri () ved siden av klokkeslettet og datoen på høyre side av oppgavelinjen. Velg Bluetooth for å aktivere den. Hvis den er slått på uten noen Bluetooth-enheter tilkoblet, kan det hende den vises som Ikke tilkoblet .

  Pare en Bluetooth-lydenhet i Windows (1)Hvis du ikke ser Bluetooth i hurtiginnstillinger, må du kanskje legge den til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre varsler og hurtiginnstillinger i Windows 11.

Slik parer du en Bluetooth-enhet

 1. Slå på Bluetooth-enheten, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller gå til produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 2. Velg ikonene Nettverk, Lyd eller Batteri () ved siden av klokkeslettet og datoen på høyre side av oppgavelinjen på PC-en.

 3. Velg Administrer Bluetooth-enheter på hurtiginnstillingen For Bluetooth , og velg deretter enheten under Ikke sammenkoblet.

  Pare en Bluetooth-lydenhet i Windows (2)

 4. Følg eventuelle tilleggsinstruksjoner som vises, og velg deretter Fullført.

Bluetooth-enheten og PC-en kobler seg vanligvis sammen automatisk hver gang de er innenfor rekkevidde av hverandre og Bluetooth er aktivert.

Slik parer du en Bluetooth-skriver eller -skanner

 1. Slå på Bluetooth-skriveren eller -skanneren, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller gå til produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 2. Velg Start > Innstillinger > Bluetooth-& enheter > Skrivere & skannere > Legg til enhet. Vent til den finner nærliggende skrivere, velg den du vil bruke, og velg deretter Legg til enhet.

Hvis du har problemer med å installere skriveren eller skanneren, kan du se enten Løse skriverproblemer eller Installere og bruke en skanner i Windows.

Slik parer du en Bluetooth-enhet ved hjelp av Rask paring

Swift Pair i Windows 11 lar deg raskt pare en støttet Bluetooth-enhet med PC-en. Hvis Bluetooth-enheten støtter Rask paring, får du et varsel når den er i nærheten, og du setter den i paringsmodus for å gjøre den synlig.

 1. Slå på en Bluetooth-enhet som støtter Rask paring, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Se etter fremgangsmåten for å gjøre den synlig ved å se på enheten eller besøke produsentens nettsted.

 2. Hvis dette er første gang du bruker Swift Pair, velger du Ja når du blir spurt om du vil få varsler og bruke Swift Pair.

 3. Når du ser en varsling om at en ny Bluetooth-enhet ble oppdaget, velger du Koble til.

Før du begynner, må du kontrollere at Windows 10 PC-en støtter Bluetooth. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer dette, se Løs problemer med Bluetooth i Windows 10. Hvis du trenger hjelp til å legge til en enhet uten Bluetooth-funksjoner, kan du se Legg til en enhet til en Windows 10 PC.

Aktivere Bluetooth

Når du har kontrollert at Windows 10 PC-en har støtte for Bluetooth, må du aktivere det. Slik gjør du det:

I Innstillinger:Velg Start > Innstillinger > enheter > Bluetooth & andre enheter, og aktiverBluetooth.

Slå på Bluetooth i Innstillinger

I handlingssenteret:Handlingssenteret finner du ved siden av klokkeslett og dato på oppgavelinjen. Velg handlingssenter (eller ) på oppgavelinjen, og velg deretter Bluetooth for å aktivere det. Hvis det er deaktivert, kan det vises som Ikke tilkoblet.

Hvis du ikke ser Bluetooth i handlingssenteret, kan du endre det på denne måten:

 • Utvide hurtighandlinger. Velg handlingssenter (eller ) > Utvid på oppgavelinjen. Bluetooth skal vises her. Det vil vises som Bluetooth eller Ikke tilkoblet.

 • Legg til Bluetooth i handlingssenteret. Velg Start > Innstillinger > System > Varsler & handlinger > hurtighandlinger. Gå til Legg til eller fjern hurtighandlinger og aktiverBluetooth.

Obs!:Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrerappene og innstillingene som vises i handlingssenteret, kan du se Endre innstillinger for varslinger og handlinger i Windows10.

Slik parer du et Bluetooth-headset, høyttalere eller andre lydenheter

 1. Slå på Bluetooth-lydenheten, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller gå til produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 2. På PC-en velger du Start > Innstillinger > Enheter > Bluetooth & andre enheter > Legg til Bluetooth eller en annen enhet > Bluetooth. Velg enheten og følg eventuelle tilleggsinstruksjoner som vises, og velg deretter Fullført.

  Bluetooth-enheten og PC-en kobler seg vanligvis sammen automatisk hver gang de er innenfor rekkevidde av hverandre og Bluetooth er aktivert.

Obs!:Ser du ikke Bluetooth-lydenheten? Finn ut hvordan du løser problemer med tilkobling av Bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer.

Slik parer et tastatur, en mus eller en annen enhet med Bluetooth

 1. Slå på Bluetooth-tastaturet, musen eller en annen enhet, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller besøk produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 2. På PC-en velger du Start > Innstillinger > Enheter > Bluetooth & andre enheter > Legg til Bluetooth eller en annen enhet > Bluetooth. Velg enheten og følg eventuelle tilleggsinstruksjoner som vises, og velg deretter Fullført.

Slik parer du en Bluetooth-skriver eller -skanner

 1. Slå på Bluetooth-skriveren eller -skanneren, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller gå til produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 2. Velg Start > Innstillinger > Enheter > Skrivere & skannere > Legg til en skriver eller skanner. Vent til den finner skrivere i nærheten, velg skriveren du vil bruke og deretter Legg til enhet.

Hvis du har problemer med skriveren eller skanneren, kan du se entenLøse skriverproblemerellerInstallere og bruke en skanner i Windows10.

Slik parer du en Bluetooth-enhet ved hjelp av Rask paring

Med Rask paring i Windows10 kan du raskt pare en støttet Bluetooth-enhet med PC-en. Hvis Bluetooth-enheten støtter Rask paring, får du et varsel når den er i nærheten, og du setter den i paringsmodus for å gjøre den synlig.

 1. Slå på en Bluetooth-enhet som støtter Rask paring, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Se etter fremgangsmåten for å gjøre den synlig ved å se på enheten eller besøke produsentens nettsted.

 2. Hvis dette er første gang du bruker Swift Pair, velger du Ja når du blir spurt om du vil få varsler og bruke Swift Pair.

 3. Når du ser en varsling om at en ny Bluetooth-enhet ble oppdaget, velger du Koble til.

 4. Når den er koblet til, velger du Lukk.

Før du begynner, må du kontrollere at Windows 8 PC-en støtter Bluetooth.

 1. Slå på Bluetooth-enheten, og gjør den synlig.

  Måten du gjør den synlig på, avhenger av enheten. Sjekk enheten eller gå til produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 2. Velg Start > skriv inn Bluetooth> velg Bluetooth-innstillinger fra listen.

 3. Aktiver Bluetooth- > velg enheten > Par.

 4. Følg eventuelle instruksjoner som blir vist. Hvis det ikke står noe mer som skal gjøres, er du ferdig og tilkoblet.

Bluetooth-enheten og PC-en kobler seg vanligvis sammen automatisk hver gang de er innenfor rekkevidde av hverandre og Bluetooth er aktivert.

Før du begynner, må du kontrollere at Windows 7 PC-en støtter Bluetooth.

 1. Slå på Bluetooth-enheten, og gjør den synlig.

  Måten du gjør den synlig på, avhenger av enheten. Kontroller enheten eller gå til produsentens nettsted for å lære hvordan. Slå på Bluetooth-enheten, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller gå til produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 2. Velg Start Pare en Bluetooth-lydenhet i Windows (3) > enheter og skrivere.

 3. Velg Legg til en enhet > velg enheten > Neste.

 4. Følg eventuelle andre instruksjoner som blir vist. Hvis det ikke står noe mer som skal gjøres, er du ferdig og tilkoblet.

Bluetooth-enheten og PC-en kobler seg vanligvis sammen automatisk hver gang de er innenfor rekkevidde av hverandre og Bluetooth er aktivert.

ABONNER PÅ RSS-FEEDER

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen

Spør fellesskapet

Få støtte

Kontakt oss

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 04/12/2023

Views: 6007

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.