ACIFEIN - příbalový leták, účinky, vedlejší účinky, dávkování | Nonstop Lékárna (2023)

Příbalový leták - ACIFEIN

ACIFEIN

250mg/200 mg/50 mg tablety

acidum acetylsalicyli­cum/paracetamo­lum/coffeinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejtetento přípravek přesně vsouladu spříbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečístznovu.

– Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace neboradu.

– Pokud se uVás vyskytne kterýkoli znežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci. Viz bod4.

– Pokud se do 5dnů (při bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit slékařem.

– Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v této příbalové informaci

  • 1.Co je ACIFEIN a kčemu se používá

  • 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACIFEINužívat

  • 3.Jak se ACIFEIN užívá

  • 4.Možné nežádoucí účinky

1. CO JE ACIFEIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ACIFEIN patří do skupiny léků tlumících bolest, které nazýváme analgetika. Bolest tlumící účinek kyseliny acetylsalicylové je zvýrazňován kofeinem a paracetamolem.

Přípravek se používá kléčbě mírné a středně silné bolesti, především bolesti hlavy, zad, zubů, při neuralgii (bolest pociťovaná vprůběhu nervu) a při bolestech kloubů a svalů spojených sakutními virovými onemocněními chřipkového charakteru.

Při neuralgii je nezbytné se před zahájením léčby ojejí vhodnosti poradit slékařem. Přípravek mohou užívat pouze dospělí a dospívající od 16let.

Pokud se do 5dnů (při bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit slékařem.

  • 2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACIFEINUŽÍVAT

Neužívejte ACIFEIN

– jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol nebo kofein nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou vbodě6)

– při vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku

– při závažném onemocnění ledvin nebo jater

– při akutním zánětu jater ( žloutenka– hepatitida)

– při hemolytické anemii (chudokrevnost vdůsledku zvýšeného rozpadu červených krvinek)

– při krvácivých stavech a poruchách krevní srážlivosti

– při závažném srdečním selhání

– před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným světším krvácením

– ve třetí třetině těhotenství

– udětí a dospívajících do 16let shorečnatým onemocněním

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Acifein se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

– pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat vprvní a druhé třetině těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).

– při průduškovém astmatu

– pokud trpíte alergickou rýmou, máte nosní polypy nebo závažnější plicní onemocnění

– při onemocnění jater nebo ledvin

– pokud trpíte nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy

– pokud máte dnu

– pokud užíváte jiné léky, které mohou poškozovat játra

– při srdečním onemocnění

Během užívání Acifeinu je vhodné omezit příjem přípravků obsahujících kofein.

Nadměrný příjem kofeinu může způsobit nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také zrychlené bušenísrdce.

Děti a dospívající

Udětí a dospívajících do 16let svirovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje vsouvislosti sužíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se udítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoliv zuvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést kriziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy spožíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užívate jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Další léčivé přípravky a ACIFEIN

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka ovšech lécích, které užíváte, které jste vnedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACIFEIN užívá současně sněkterými jinými přípravky podávanými přiléčbě:

– nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)

– vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)

– bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivélé­ky)

– dny (probenecid)

– nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)

– epilepsie (fenytoin, kyselina valproová)

Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin), při současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.

Přípravek

Tablety se užívají během jídla nebo po jídle a zapijí se vodou nebočajem.

Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje, alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu.

Během užívání Acifeinu je vhodné omezit příjem kávy. Nadměrný příjem kofeinu může způsobit nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také zrychlené bušenísrdce.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkolivlék.

ACIFEIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. Vprvní a druhé třetině těhotenství může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizikaléčby.

ACIFEIN se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová, paracetamol ikofein přechází do mateřskéhomléka.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost užen. Po přerušení užívání dojde kúpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

3. JAK SE ACIFEIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte ACIFEIN přesně vsouladu spříbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty a dospívající od 16let. Dávkování je individuální. Při bolesti se užívají 1– 2tablety. Podle potřeby se může přípravek použít několikrát denně (každých 4– 6hodin). Denní dávka by neměla překročit 6tablet.

Kyselina acetylsalicylová a paracetamol mohou být současně podávány pouze krátkodobě (do 10dnů). Bez porady slékařem neužívejte ACIFEIN déle než 10dní.

Použití udětí a dospívajících

Přípravek není určen kléčbě dětí a dospívajících mladších 16let.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou, není určena kdělenídávky.

Jestliže jste užil(a) více ACIFEINU, než jste měl(a)

nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Předávkování se může projevit hučením vuších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností. Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi až bezvědomím.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACIFEIN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  • 4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít iACIFEIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout ukaždého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází znásledujících údajů očetnosti:

Velmi časté: více než 1z10léčených osob.

Časté: méně než 1z10, avšak více než 1ze 100léčenýchosob.

Méně časté: méně než 1ze 100, avšak více než 1z1000léčených osob. Vzácné: méně než 1z1000, avšak více než 1z10000léče­nýchosob.

Velmi vzácné: méně než 1z10000léčených osob, včetně ojedinělých případů.

Zejména po dlouhodobém a častém užívání přípravku Acifein se mohou objevit žaludeční potíže, obtíže voblasti nadbřišku, bolesti břicha, nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, dvanáctníkové vředy, vřed a zánět voblasti žaludku, což může vést ke krvácení do zažívacího ústrojí. Při dlouhodobém užívání může dojít ke vzniku chudokrevnosti znedostatku železa.

Často se může objevit nervozita, závratě, nevolnost, bolest vnadbřišku, pálenížáhy.

Méně často se může objevit bušení srdce, zvracení.

Vzácně se může vyskytnout zarudnutí pokožky a reakce přecitlivělosti jako kožní reakce, Quinckeho edém (otok některých měkkých tkání obličeje, hrtanu, a jazyka), dušnost, pocení, pokles krevního tlaku a anafylaktický šok. Může se objevit průjem, zánět jícnu, nadměrné pocení, únava, závratě, třes, zrychlená akce srdeční, vzrušenost, těžké kožní poruchy (včetně erythema multiforme).

Velmi vzácně může dojít kpoklesu počtu krevních destiček, snížení počtu granulocytů a leukocytů (bílé krvinky), případně snížení počtu všech řad krevních elementů (pancytopenie), což se projevuje krvácením zdásní a sliznic a zvýšenou náchylností kinfekcím. Zvýšené riziko krvácení (např. znosu nebo zdásní) způsobné protisrážlivým účinkem kyseliny acetylsalicylové může přetrvávat několik dní po skončení léčby. Velmi vzácně se může vyskytnout bronchospasmus (křečovité stažení průdušek), zvláště upacientů sdispozicí kastmatu či alergii na protizánětlivé léky ze skupiny NSA. Velmi vzácně může dojít ke snížení hladiny cukru vkrvi (hypoglykemie), kporuše funkce ledvin, poruše jaterních funkcí, zvýšení hladin jaterních enzymů (transamináz). Velmi vzácně byly hlášeny závažné kožní reakce.

Také se mohou objevit bolest hlavy, spavost, zmatenost, poruchy vidění, zhoršené slyšení, hučení vuších.

Obsah kofeinu může vést ke stavům neklidu, nespavosti; třesu, trávicím obtížím a tachykardii (zrychlená činnost srdce).

Zvýšené riziko je zejména upacientů sanamnézou vředového onemocnění, alkoholiků a starších pacientů. Někdy dojde ke krvácení a perforaci vředu bez předcházejících příznaků. Upřecitlivělých osob může přípravek vyvolávat různé alergické projevy (astmatický záchvat, kožní vyrážky). Upacientů sporuchou činnosti ledvin může vzácně dojít kjejich poškození.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících do 16 l

Udětí a dospívajících do 16let svirovým onemocněním existuje možnost vzniku tzv. Reyova syndromu (poruchy vědomí, křeče, vysoké teploty).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se uVás vyskytne kterýkoli znežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41, Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět kzískání více informaci obezpečnosti tohoto přípravku.

  • 5.JAK ACIFEIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte vpůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

  • 6.OBSAH BALENÍ ADALŠÍ INFORMACE

Držitel rozhodnutí o registraci

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03Pardubice, Česká republika

Výrobce

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03Pardubice, Česká republika smístem propouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.4.2015

Další informace o léčivu ACIFEIN

Jak se ACIFEIN podává: perorální podání - tableta
Výdej léku: volně prodejné léčivé přípravky

Balení: Blistr
Velikost balení: 10

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice
E-mail: petr.simerda@recordati.cz
Telefon: 721211559

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 04/20/2023

Views: 6300

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.